Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Виховна робота

Виховна система ліцею

Система виховної роботи  освітнього закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості ліцеїста, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання підлітків: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

 Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою – це заклад, у якому буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України, у розбудову держави.

  Всю виховну роботу в ліцеї об’єднано в єдину виховну систему. Це виховна система ґрунтується на принципах особистістно-розвивальної взаємодії, залучення кожного ліцеїста до значущої для нього діяльності. Робота освітнього закладу спрямована на відродження і утвердження духовної культури, виховання фізичного здорового, духовного багатого покоління, яке повинно шанувати свою громадянську, національну і особисту гідність, сформувати основи здорового способу життя, гарантувати всім ліцеїстам  повноцінну реалізацію їхніх здібностей 

 ПРИОРІТЕТНИМ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ Є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • збереження морального, психічного та фізичного здоров'я підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації ліцеїстів, виховання в них життєвої компетентності.

МЕТА ВИХОВАННЯ:

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;
 • формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, успішно самореалізованої у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал .
 

 

Основою виховного процесу у  освітньому закладі є людина як найвища цінність

Виховна система закладу - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

  У ЛІЦЕЇ ВІДБУВАЄТЬСЯ МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ  ЛІЦЕЇСТІВ,

      ФОРМУВАННЯ В НИХ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ,

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 

 

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ :

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до себе;
 • Ціннісне ставлення особистості до природи;
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення особистості до праці.

 

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

 • системності;
 • національної спрямованості;
 • гуманізації та демократизації;
 • творчої діяльності;
 • самостійності і самореалізації;
 • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

 

ВИХОВАННЯ  ЛІЦЕЇСТІВ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

 • навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи органів учнівського врядування;
 • взаємодії з батьками, державними установами.
 • співпраці з вищими військовими навчальними закладами

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ:

 • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;
 • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 • організацію виховного процесу в класному колективі та роботу з батьками на засадах педагогіки життєтворчості через проектні технології;
 • реалізацію у процесі роботи особистісно зорієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід;
 • співпрацю із органами учнівського врядування, дитячими громадськими об 'єднаннями;
 • забезпечення здобуття школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя, виконання професійних та соціальних функцій.