Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Інформація для батьків

Адміністрація ліцею виносить вдячність батькам за виховання власних дітей, просить батьків передати слова щирої  подяки адміністрації того закладу освіти, звідки прибуває  до нас ліцеїст за розвиток психолого-індивідуальних особливостей , компетентності  учнів.

 

1.Батькам учнів 10 класів необхідно подати у свій навчальний заклад видану директором  довідку про зарахування до ліцею для 
   отримання особової справи і 30 серпня принести її в кабінет  юриста ліцею.
 

2. Батькам, які отримують певні соціальні виплати необхідно подати     у  відповідні виконавчі органи видану директором довідку про зарахування  дитини до ліцею. 

3.У серпні місяці в лікарні свого району необхідно зробити аналіз   зішкрібу  на ентеробіоз та аналіз калу на яглистів+найпростіші. За три дні до  прибуття до ліцею відвідайте лікаря-дерматолога або   сімейного лікаря  для отримання довідки про відсутність шкірних захворювань і  педикульозу, сімейного лікаря або  санепідемстанцію для  отримання довідки про епідоточення (дані  довідки дійсні три дні).  30 серпня вищезгадані  медичні документи необхідно подати в  медпункт ліцею.

4.Перед початком навчального року ліцеїстам необхідно мати  спортивне взуття, сумку для підручників встановленого зразка, кімнатне взуття, предмети особистої гігієни: зубну пасту, зубну щітку, мило, футляри для їхнього зберігання, ножниці, голку, нитку, туалетний папір, тощо.

  Також потрібно придбати необхідні навчальні посібники;  канцелярське  знаряддя: простий олівець, лінійку, гумку, точилку,  набір кольорових ручок,  футляр для їхнього зберігання;  зошити:  20шт.(клітинка по 48арк.),3шт.  (лінійка по 48 арк.), 12шт.(клітинка  по 18 арк.), 10шт. (лінійка по 18 арк.), 50  штук обкладинок на  зошити, шоденник.

 5.Про розподіл учнів по взводах  можна дізнатись зі списків, які    будуть  розміщені на стенді інформації  30серпня.

6. У випадку неодноразових порушень Статуту та  внутрішнього розпорядку  ліцею, при отриманні початкового  рівня досягнень за підсумками річного  оцінювання (1,2,3  бали) за рішенням педради Ваша дитина буде  відрахована  з  ліцею згідно Інструкції МОН України  про переведення та  випуск учнів загальноосвітніх навчальних закладів). Вам  запропонують  перевести сина чи доньку до іншого  навчального закладу.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)

У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

1. Ці  Критерії  визначають  загальні  підходи  до визначення рівня навчальних досягнень учнів  (вихованців) 

(далі  -  учні)  у системі  загальної  середньої освіти та встановлюють відповідність
між вимогами до знань,  умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці   Критерії   реалізуються   в  нормах  чотирьох  рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній, 

високий (додатки  1 та 2).
Перший рівень  -   початковий. Відповідь   учня   (учениці) фрагментарна,  характеризується початковими

уявленнями про предмет вивчення.
Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний  матеріал,  виконує  завдання

   за   зразком,   володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
Третій рівень  -  достатній. Учень  (учениця)  знає  істотні ознаки  понять,  явищ,  зв'язки  між  ними, 

вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях, володіє     розумовими     операціями    (аналізом, абстрагуванням,  узагальненням  тощо), 

  вміє   робити   висновки, виправляти  допущені помилки.  Відповідь учня (учениці) правильна,
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
Четвертий рівень   -   високий. Знання   учня  (учениці)  є глибокими, міцними, системними;

учень (учениця) вміє застосовувати їх  для виконання творчих завдань,  його (її) навчальна діяльність
позначена  вмінням  самостійно  оцінювати  різноманітні  ситуації, явища, факти, виявляти

і відстоювати особисту позицію.
Кожний наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до попереднього, а також додає нові.

3. За  цими  Критеріями  оцінювання  здійснюється  у  процесі повсякденного вивчення  результатів

  навчальної  роботи  учнів  на уроках  і  вдома,  а  також  за  результатами перевірки навчальних
досягнень  учнів:  усної,  зокрема   індивідуальне,   групове   та фронтальне опитування; письмової,

зокрема самостійні та контрольні роботи,  тестування;  графічної,  зокрема  робота  з   діаграмами,
графіками,   схемами,   контурними  картами;  практичної,  зокрема виконання різних

видів експериментальних досліджень та  навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами,

виготовлення виробів.
При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;
 • якість знань;
 • сформованість загальнонавчальних  та   предметних   умінь   і навичок;
 • рівень володіння розумовими операціями:  вміння  аналізувати, синтезувати,  порівнювати,
 •   класифікувати,  узагальнювати,  робити висновки тощо;
 • вміння виявляти  проблеми  та  розв'язувати  їх,  формулювати гіпотези;
 • самостійність оцінних суджень.

4. Обов'язковому  оцінюванню  підлягають навчальні досягнення учнів  з  предметів  інваріантної 

складової   навчального   плану закладу.
У першому класі дається словесна характеристика знань,  умінь і навичок  учнів.  У  наступних  класах

оцінювання здійснюється за 12-бальною   системою  (шкалою)  і  його  результати  позначаються

цифрами  від  1  до 12.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна 

характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.
У випадку невідповідності  рівня  навчальних  досягнень  учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".
Особливості оцінювання   навчальних   досягнень    дітей    з особливими  освітніми  потребами 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Заклад  може  використовувати  інші   системи   оцінювання навчальних  досягнень  учнів  за 

погодженням з місцевими органами управління освітою.  При цьому оцінки з  навчальних

  предметів  за семестри,   рік,   результати   державної   підсумкової  атестації переводяться

у бали відповідно до цих Критеріїв.
До інших   систем   оцінювання  може  відноситися  рейтингова система,  яка сприяє формуванню

ключових компетентностей і створює можливості для:

 • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;
 • розширення можливості  в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;
 • підвищення об'єктивності    оцінювання   не   лише   протягом навчального року,
 • а й за весь період навчання;
 • градації значущості  балів,  які  отримують учні за виконання різних видів робіт
 • (самостійна робота,  підсумкова робота,  творча робота,    олімпіади,    виставки,    конкурси    творчих   робіт,
 • науково-дослідні  й  художні   проекти,   діяльність   в   органах учнівського самоврядування,
 • у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів  може  бути використаний метод оцінювання портфоліо.
Портфоліо -  це   накопичувальна   система   оцінювання,   що передбачає  формування  уміння  учнів  ставити

  цілі,  планувати і організовувати власну  навчальну  діяльність;  накопичення  різних
видів  робіт,  які  засвідчують  рух  в  індивідуальному розвитку; активну  участь  в  інтеграції  кількісних  

і   якісних   оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських  напрацювань  до  портфоліо; 

форми  подання матеріалу;
спланованість оцінного процесу;  елементи самооцінки з  боку  учня тощо.
Впровадження рейтингової   системи   оцінювання   та   методу оцінювання  -  портфоліо  здійснюється

  з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.