Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Критерії та методика оцінювання вступного випробування з української мови

        Критерії та методика оцінювання вступного випробування з української мови

         Вступне випробування з української мови проводиться у письмовій формі (диктант) за завданнями, розробленими вчителями ліцею, затвердженими начальником ліцею, згідно з вимогами чинних навчальних програм вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

        Зміст завдань вступного випробування та критерії оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь вступників відповідають діючій програмі вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Тексти диктантів та критерії оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь вступників до 10-го класу визначатимуться за посібниками, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в навчальному процесі для вступників до 10-го класу – “Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 класˮ (за поточний навчальний рік).

    Для проведення вступного випробування з української мови відводиться 1 (одна) астрономічна година. Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту.

        Використання учнями допоміжних джерел (словників, довідників, підручників, електронних засобів інформації тощо) – під час проведення вступного випробування не допускається.

    Перевірці під час вступного випробування підлягають знання вступником правил із таких розділів мовознавства, як : «Орфографія», «Морфологія», «Лексика і Фразеологія», «Словотвір» , «Будова слова» та «Синтаксис».

уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;

уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

уміння належним чином оформляти роботу.

       Результати вступного випробування з української мови оцінюються однією оцінкою у балах за критеріями оцінювання диктанту, викладеними у діючій програмі вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (“Українська (рідна) мова. 5-12 класи”/ Г.Т. Шелехова та інші. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005), затвердженій листом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/11-6611:

  • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
  • виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки:

1) на правила, які не внесено до шкільної програми;

2) на ще не вивчені правила;

3) у словах з написанням, що не перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота;

4) у відтворенні так званої авторської пунктуації;

  • повторювані помилки (у слові, яке повторюється у диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою;
  • однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками;
  • розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший і якщо можлива інша інтонація;

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як …; не що інше, як …; ніхто інший не …; ніщо інше не …);

6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або
порушення їх послідовності;

7) заміна українських літер російськими;

8) п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

9) орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

      Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється з урахуванням державного освітнього стандарту та вимог до знань, умінь, навичок з української мови, визначених діючою програмою.

      Максимальна сума балів за вступне випробування з української мови дорівнює 36 балам, що відповідає 12 балам за 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Сума балів, отриманих вступником за виконане завдання, відповідає оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень за спеціальною шкалою (таблиця 5).

Таблиця 5

Таблиця відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12-бальною системою оцінювання

Кількість

набраних балів

Допустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Допустима кількість виправлень

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1

2

3

4

1-3

15 і більше

5

1

4-6

13 – 14

4

2

7-9

11 – 12

3

3

10-13

9 – 10

3

4

14-17

7 – 8

3

5

18-21

5 – 6

2

6

1

2

3

4

22-25

4

3

7

26-29

3

3

8

30-31

1 + 1 (негруба)

1

9

32-33

1

2

10

34-35

1 (негруба)

1

11

36

0

0

12

      Основою шкали переведення балів є критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 року № 329.

До першої частини входять завдання із таких розділів мовознавства, як: “Лексикологія”, “Фразеологія”. Кожне містить по п’ять варіантів відповідей, серед яких слід обрати один. Всього вісім завдань по одному балу за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість набраних балів складає 8 балів.

       До другої частини входять завдання із розділів “Морфологія” та “Орфографія”. Кожне містить по п’ять варіантів відповідей, серед яких слід обрати один. Всього двадцять два завдання по одному балу за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість набраних балів складає 22 бали.

      Третя частина включає завдання з розділу “Словотвір і будова слова” і полягає у встановленні відповідності між словом та способом його творення. Всього одне завдання, в якому потрібно встановити шість відповідностей, та, відповідно, отримати по одному балу за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість набраних балів складає 6 балів.

Таблиця 6.

Таблиця відповідності кількості набраних балів до оцінки

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою

оцінювання навчальних досягнень учнів

1-3

1

4-6

2

7-9

3

10-13

4

14-17

5

18-21

6

22-25

7

26-29

8

30-31

9

32-33

10

34-35

11

36

12

         Максимальна сума балів за вступними випробуваннями з української мови дорівнює 36-ти балам, що відповідає 12-ти балам за 12 – бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Сума балів, нарахованих за правильно виконання вступником завдання, переводиться в оцінку за 12 бальною оцінювання навчальних досягнень.