Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

     ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до комунального закладу «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»

на 2023-2024 н. р.


   Правила прийому до військово-морського ліцею комунального закладу «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» (далі – Правила) визначають порядок відбору вступників до ліцею, проведення вступних випробувань, зарахування до ліцею і розроблені відповідно до Положення про військовий ліцей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1087 «Про затвердження Положення про військовий ліцей», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 19.06.2003 року № 389 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року за № 547/7868, Статуту комунального закладу «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» затвердженого на засіданні Одеської обласної ради 20 травня 2011 року № 151-VI.

1. Загальні положення

1.1. КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа – інтернат – військово - морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» (далі – Ліцей) створений відповідно рішення Одеської обласної ради від 20 травня 2011 року № 151-VI є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійної підготовки і:

 • забезпечує здобуття ліцеїстам повної загальної середньої освіти;
 • здійснює поглиблену допрофесійну підготовку військового спрямування, можливості здобуття первинних військових знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого їх вступу і навчання у вищих військових і цивільних навчальних закладах України.

1.2. Право на вступ до ліцею мають юнаки та дівчата – громадяни України, які є мешканцями Одеської області, яким у рік зарахування до ліцею виповнюється 14-16 років та закінчили у рік вступу відповідно 9 клас закладу освіти, які мають середній бал атестату не менше 6 балів, придатні за станом здоров’я навчатися у ліцеї та після закінчення Ліцею бажають продовжити навчання у вищих військових і цивільних закладах освіти.

1.3. Відбір вступників проводиться на підставі вивчення особової справи, зарахування до ліцею – за результатами вступних випробувань з урахуванням медичного огляду.

2. Організація прийому

2.1. Для прийому документів вступників створюється приймальна комісія, яка організовує приймання особових справ, як правило, в період з 1 березня по 13 липня  2022 року. В окремих випадках, за погодженням з Департаментом освіти і науки Одеської облдержадміністрації, приймання документів може бути подовженим.

Приймальна комісія вивчає особові справи і, за результатами вивчення, складає соціальну картку вступника (додаток 1) та списки вступників (додаток 2).

Списки вступників, підписані головою комісії, виносяться на розгляд приймальної комісії. Приймальна комісія приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань, про що складається протокол приймальної комісії.

Випускником, які допущені до випробувань, видається картка вступника (додаток 3), яка є перепусткою на кожне зі вступних випробувань.

2.2. Для вступу до ліцею батьками або особами, які їх замінюють, подаються наступні документи :

− заява дитини на ім’я директора школи-ліцею про бажання навчатися в  ліцеї;

 • заява-погодження батьків або осіб, які їх заміняють, про участь дитини у  конкурсі;
 • автобіографія  (написано від руки);
 • характеристика із загальноосвітнього навчального закладу в якому навчався, завірена його директором;
 • оригінал та ксерокопія свідоцтва про народження;
 • паспорт (копія);
 • додаток до паспорту (довідка про реєстрацію місця проживання особи)
 • ідентифікаційний код та ксерокопія коду;
 • свідоцтво та додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту (ксерокопія та оригінал);
 • довідка про склад сім'ї (форма 3);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см. без головного убору з місцем для печатки в правому нижньому куті;
 • довідка про відсутність на обліку в органах УМВС України;
 • копія паспорту та ідентифікаційних кодів батьків
 • довідка про місце роботи батьків;
 • копія свідоцтва про скасування шлюбу батьків (або постанова суду про розірвання шлюбу) за наявністю;
 • оригінали та копії свідоцтва, які засвідчують пільги або статус абітурієнта; 
 • оригінал та копія свідоцтва про багатодітну сім’ю;
 • документи, які підтверджують досягнення юнака у навчанні та спорті (залікова книжка спортсмена, грамоти, похвальні листи та т.д.).

 

Для проходження медичного огляду

 •   довідка про стан здоров’я (форма № 086-у);
 •  довідку про зроблені щеплення (фо-63);
 • копія договору з сімейним лікарем;
 • дані про флюорографію органів грудної клітини (з 15 років);
 • електрокардіограма;
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • R-знімок придаткових пазух носа з описом рентгенолога;
 • R-знімок стоп з описом рентгенолога.
 • електрокардіограма із заключенням фахівця та ЕХО - серця;
 • довідка про групу крові та резус фактор;
 • довідка від фтизіатра про перебування дитини на "Д" обліку;
 • довідку (сертифікат) перевірки на ВІЛ/СНІД.
 • довідку перевірки на гепатит В, гепатит С.
 • вкладний лист на підлітка до медичної карти (форма 0-25у) – для хлопців.
 • дві папки - швидкозшивачі, конверт із зворотною адресою.

Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту для вступу у 10 клас, паспорт (з 14 років), амбулаторна медична книжка подаються при прибутті до ліцею, для складання вступних випробувань .

2.3. Документи подаються до комісії з прийому документів особисто або поштою (електронною поштою) в період з 01 березня по 16 липня (крім вихідних днів  та святкових днів) вступниками до 10-го класу за адресою: 68600, м. Ізмаїл, пр. МИРУ, 9, КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» або на електрону адресу [email protected].

2.4. Вступники, які мають пільги та переваги під час вступу до Ліцею,  повинні подати нотаріально завірені документи, що підтверджують їх пільги та переваги.

Також можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності вступника й відображають їх навчальні, спортивні та творчі досягнення.

2.5. Прибуття для здачі вступних випробувань проводиться за письмовим викликом, підписаним директором Ліцею.

2.6. Житлом і харчуванням на період вступних випробувань вступники не забезпечуються.

2.7. Для проведення конкурсних вступних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Ліцею. У наказі визначається організація та порядок проведення конкурсних вступних випробувань.

До складу приймальної комісії включаються:

Голова комісії;

командири рот;

педагоги;

медичні працівники;

практичні психолог та соціолог.

Головою приймальної комісії є директор закладу.

2.8. На приймальну комісію покладається:

- оповіщення через засоби масової інформації про Правила прийому до ліцею;

- допуск вступників до вступних випробувань;

- організація й проведення медичного огляду та вступних випробувань;

- прийняття рішення щодо зарахування до ліцею.

2.9. Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, оцінювання рівня фізичної підготовленості створюються предметні комісії, до складу яких включаються вчителі закладу, а також вчителі з інших навчальних закладів.

Для проведення медичного огляду створюється лікарська комісія, до складу якої включаються лікарі закладу та лікарська комісія Ізмаїльського об’єднаного військового комісаріату.

Для проведення психологічного відбору створюється комісія, до складу якої входить практичний психолог.

Склад комісій затверджується наказом директора закладу.

3. Організація вступних випробувань

3.1. Вступні випробування до ліцею проводяться з 19 липня по 30 липня поточного року.

3.2. Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань:

а)  медичного огляду;

б) професійного психологічного відбору;

в) оцінювання рівня фізичної підготовленості (підтягування на перекладині, біг 30 метрів, біг 1500 метрів, для дівчат віджимання від полу, гімнастичні елементи). Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.

г)  вступних випробувань із загальноосвітніх предметів:

математика – письмове тестування;

українська мова – диктант;

іноземна мова (англійська) – письмове тестування.

3.3. Розклад вступних випробувань затверджується директором Ліцею не пізніше ніж за 10 днів до початку вступних випробувань.

У розкладі вказуються дні проведення медичного огляду, професійного психологічного відбору, оцінки рівня фізичної підготовленості та вступних випробувань із загальноосвітніх предметів.

Перерва між випробуваннями із загальноосвітніх предметів повинна бути не менше доби.

3.4. Вступники, які не здали хоча б один з видів вступних випробувань або не пройшли медичний огляд, за рішенням приймальної комісії, до подальших випробувань не допускаються.

При отриманні вступниками оцінки низького рівня (1 - 6) повторне складання випробування не дозволяється.

3.5. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів мають відповідати типовим навчальним програмам закладів загально середньої освіти.

Завдання для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів розробляються вчителями Ліцею за погодженням в.о. директора Ліцею з Департаментом освіти і науки й видаються голові приймальної комісії в запечатаному конверті з розрахунку один конверт на одне випробування та до початку випробувань зберігаються в нього.

Конверт розкривається головою приймальної комісії за одну годину до початку випробування в присутності всіх членів предметної комісії, про що складається акт (додаток 3).

Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених чинним наказом Міністерства освіти і науки України та вимог інструктивних-методичних листів Міністерства освіти і науки України про порядок проведення державної підсумкової атестації у закладах загально середньої освіти у поточному навчальному році.

3.6. Медичний огляд вступників проводить лікарська комісія, до складу якої входить лікарі закладу та лікарі відповідних військово-медичних закладів згідно до вимог наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 №402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800.

3.7. Професійний психологічний відбір кандидатів проводиться у відповідності до Методичних рекомендацій щодо проведення професійного психологічного відбору кандидатів до військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, розроблених Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи, затверджених Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України 17.05.2008.

3.8. Оцінювання рівня фізичної підготовленості проводиться за результатами виконання нормативів з підтягування (для дівчат віджимання від підлоги), бігу на 30 метрів, 1500 метрів, гімнастичних елементів (для вступників до 10 класу).

Залік з оцінювання фізичної підготовленості виставляється в разі виконання всіх встановлених нормативів на рівні не нижчому, чим визначено Правилами (додаток 7).

3.9. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

3.10. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для проведення вступних випробувань, за декількома варіантами, зміст яких має відповідати навчальним програмам закладів загальної середньої освіти відповідного класу, розробляються відповідними методичними комісіями вчителів Ліцею (за необхідності із залученням вчителів інших закладів загальної середньої освіти) та затверджуються директором Ліцею.

Для проведення вступних випробувань тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) знаходяться у голови приймальної комісії в запечатаних конвертах, один з яких розкривається головою приймальної комісії за одну годину до початку іспиту у присутності всіх членів предметної комісії та представників від груп абітурієнтів, про що складається відповідний акт (додаток 6). Відкритий конверт із завданнями зберігається у голови  приймальної комісії до початку кожного з випробувань.

Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України та вимог інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про порядок проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у поточному навчальному році (іноземна мова складається письмово (або у вигляді тестування), без розділу “Говоріння”).

3.11. Для організації вступних випробувань вступники розподіляються за групами, чисельністю не більше 30 чоловік. Старшим групи призначається офіцер Ліцею.

За 15 хвилин до початку вступного випробування вступники прибувають до приміщення (місця), визначеного для його проведення, маючи при собі картку вступника (додаток 4) та необхідне приладдя для здачі випробування. Їм оголошується порядок проведення випробування.

У приміщення, що визначені для проведення випробувань, допускаються лише вступники, члени предметних комісій, які проводять випробування, голова й заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули для перевірки та контролю ходу прийому до ліцею.

3.12. Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів вступникам видається папір зі штампом Ліцею із закріпленим на ньому титульним ярликом. Кожен вступник заповнює титульний ярлик. Уся письмова робота (як у чистовому, так і чорновому варіанті) виконується синіми або чорними чорнилами (пастою).

На вступному випробуванні з математики видається картка-завдання.

Для письмового випробування з математики для вступників до 10 класу відводиться 150 хвилин, з  української мови та іноземної мови – 1 (одна) астрономічна година (60 хвилин). Час визначається з моменту закінчення оформлення титульного ярлика та отримання картки-завдання.

3.13. Після виконання письмової роботи або закінчення часу, що надається для її проведення, роботи здаються членам предметної комісії та відразу ж передаються голові приймальної комісії. У разі тестування на комп’ютері результати випробування фіксуються та заносяться до протоколу, який підписується членами предметної комісії.

Роботи кодуються й повертаються для перевірки членам предметної комісії без титульного ярлика. Під час перевірки титульні ярлики зберігаються у сейфі голови приймальної комісії.

Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв та методики оцінювання вступних випробувань (із загальноосвітніх предметів) до КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» (додаток 7).

Оцінка результату випробування виставляється на першій сторінці чистового листа роботи та завіряється підписом члена предметної комісії, який здійснював перевірку.

Робота, яка оцінена оцінкою низького рівня (1-6 бали), повторно перевіряється головою предметної комісії й завіряється його підписом.

Виправлення оцінок, помилково проставлених, допускається лише з відома   голови приймальної комісії й  оформлюється протоколом.

Після перевірки письмові роботи повертаються голові приймальної комісії для дешифрування.

3.14. Письмові роботи вступників із загальноосвітніх предметів зберігаються в ліцеї протягом року в місці, визначеному директором Ліцею, після чого знищуються в установленому порядку.

3.15. Результати вступних випробувань оформлюються протоколами відповідних предметних комісій (додатки 5 та 6) і зберігаються у порядку визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

3.16. Результати оцінювання рівня фізичної підготовки оголошуються в той самий день, результати решти вступних випробувань – не пізніше ніж через три дні після його проведення.

3.17. Вступники, які через поважні причини не приступили до складання вступних випробувань, зобов’язані подати до приймальної комісії підтверджуючі документи у встановленому законодавством порядку до оголошення результатів вступних випробувань, на підставі яких їм надається право складати випробування, термін проведення яких визначає голова приймальної комісії.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються, і з числа вступників виключаються наказом директора Ліцею.

3.18. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку під час вступних іспитів, встановлених у ліцеї, до складання вступних випробувань не допускаються, і з числа вступників виключаються наказом директора Ліцею.

3.19. Якщо вступники, їх батьки або особи які їх замінюють, не згодні з результатами оцінювання вступного випробування, вони можуть звернутися до апеляційної комісії в день оголошення результатів оцінювання. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом директора Ліцею.

Відповідне рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом і підписується головою апеляційної комісії.

3.20. Під час складання вступних випробувань вступникам забороняється заносити в аудиторію та використовувати мобільні телефони, ноутбуки, планшети та інші технічні засоби інформації. Вступники, які порушили вимоги цього пункту, до складання вступних випробувань не допускаються і виключаються з числа абітурієнтів за наказом директора Ліцею.

4. Порядок зарахування до закладу

4.1. За результатами вступних випробувань складається загальний рейтинговий список. Вступники, які позитивно склали вступні випробування, пройшли медичний огляд та професійний психологічний відбір, на конкурсній основі зараховуються до ліцею наказом директора Ліцею на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. В першу чергу, після складання вступних випробувань, зараховуються:

 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок отриманих ран чи при виконанні службових обов’язків, можуть зараховуватися до ліцею протягом всього навчального року.

4.3. За окремим конкурсом (до 50-ти % від чисельності набору) можуть зараховуватися:

 • переможці ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських шкільних олімпіад з базових предметів;
 • діти військовослужбовців та військовослужбовців-учасників із зони проведення Операцій Об’єднаних Сил;
 • діти із сімей переміщених з тимчасово окупованих територій (АР Крим, Луганська та Донецька області);
 • діти, батьки яких проживають у зоні проведення Операцій Об’єднаних Сил;
 • діти, одиноких батьків;
 • діти з багатодітних сімей;
 • діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;
 • обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнський пісенних, мистецьких, танцювальних конкурсів, спортивних змагань.
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України.

4.4. Якщо вступники, їх батьки або особи які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається апеляційною комісією протягом трьох днів після її подання. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.5. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, який створює свою апеляційну комісію, чиє рішення є остаточним.

4.6. З числа вступників, які не зараховані до ліцею за результатами конкурсу, формується, відповідно до їх рейтингу, резерв вступників до ліцею в кількості 10-ти відсотків чисельності набору. Зазначені вступники мають переважне право на зарахування до ліцею протягом навчального року за наявності вільних місць для навчання. Рішення про їх зарахування приймається педагогічною радою закладу.

4.7. Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять протягом 10-ти днів від їх початку без поважних причин, відраховуються з ліцею. На звільнені місця, за рішенням педагогічної ради, проводиться додаткове зарахування з числа резерву за рейтингом.

5. Контроль за проведенням конкурсу.

5.1. Директор КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей» несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, за його результатами, порядком зарахування дітей до військово-морського ліцею комунального закладу «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» здійснює Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації.

5.3. При порушенні ліцеєм комунального закладу «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Правил конкурсного приймання, рішенням Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації результати конкурсу визнаються не дійсними. У такому разі Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації організовує та проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.