Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Схема самоврядування

Самоврядування

Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття. Ось чому необхідні пошук і підтримка ліцейної молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Плеканню такого покоління сприяє запровадження у ліцеї самоврядування, адже участь у ньому є справжньою школою, наукою і мистецтвом для майбутніх фахівців, тому невідємною складовою демократизації навчання та виховання у ліцеї є самоврядування, яке здійснюють рада ліцею, сержантська рада та колегія честі ліцею.

 

 

 

 

У навчальному закладі діє такий орган самоврядування, як сержантська рада ліцею. Це спосіб організації ліцейного колективу, за допомогою якого забезпечується комплексний виховний вплив на ліцеїстів через їхнє залучення до усвідомленої й системної участі в житті навчального закладу.

Сержантська рада ліцею регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України “Про освіту”, “Про громадські організації”, Статуту ліцею.

Склад сержантської ради ліцею визначається у відповідності із спеціальним званням та посадою: віце-молодші сержанти, віце-сержанти І, ІІ та спортивного курсів, учні 9 класу.

Скликають сержантську раду ліцею один раз на місяць.

Голову органу самоврядування обирають більшістю голосів з числа членів сержантської ради шляхом голосування, а форми діяльності ради визначаються на засіданнях ради.

Ліцейний орган самоврядування підзвітний загальним зборам ліцею.

Сержантська рада ліцею пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з офіцерами-вихователями, педагогами, батьками.

Такий орган самоврядування має на меті задовольнити соціальні, духовні інтереси ліцеїстів, сприяє становленню особистості та готує до свідомої активної участі в житті держави, забезпечувати і захищати права та інтереси ліцеїстів, учнів спортивного курсу на основі виконання положень Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, сприяти розвитку, самовдосконаленню, самореалізації кожного вихованця на благо собі, своїм ровесникам, ліцею, Україні, формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя ліцею.

Робота сержантської ради, як і усього колективу навчального закладу, спрямована на формування життєвих компетентностей ліцеїстів, зокрема це і профорієнтація ліцеїстів, залучення до навчальної, науково-дослідницької, творчої, спортивної діяльності своїх однолітків, що допомагає реалізації їх інтересів, можливостей, бажань. Вони є ініціаторами і учасниками наукових, творчих, спортивних заходів, свят.

Сержантська рада сприяє узгодженості й балансу інтересів та стосунків між ліцеїстами, учнями спортивного курсу та офіцерами-вихователями, педагогами та іншими працівниками ліцею.

Вона координує роботу взводів, ставить перед ліцеїстами конкретні завдання;

– контролює створення належних умов для навчання та дозвілля ліцеїстів та учнів спортивного курсу;

– контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки ліцеїстів та учнів спортивного курсу;

– ухвалює рішення з найважливіших питань життя ліцею в межах своєї компетенції;

– вносить пропозиції до адміністрації ліцею, педагогічної ради з питань навчання і виховання;

– звітує про результати навчально-виховної роботи на засіданнях загальних зборів ліцею.

Дійове, реальне, ефективне управління забезпечує діловий ритм життя ліцеїстів, створює умови для розкриття їхнього творчого потенціалу.

 

Ще у ліцеї діє колегія честі, члени якої обираються на загальних зборах терміном на 2 роки. Голова колегії та його заступник призначаються начальником ліцею з числа офіцерів.

Колегія честі ліцею і її члени ведуть військово-патріотичну і виховну роботу з ліцеїстами на основі найкращих традицій Української армії, сприяють формуванню у ліцеїстів високих моральних якостей. Вони ведуть контроль за дотриманням ліцеїстами традиційної етики поведінки, виконання положень Кодексу честі ліцеїста і “Клятви ліцеїста”, вирішують проблеми, що виникають, оберігаючи при цьому гідність і честь ліцеїста, розглядають на своїх засіданнях вчинки членів колективу ліцею, які кидають тінь на честь ліцеїста і є несумісними з принципами товариської моралі та етики поведінки, а також порушення дисципліни.

У компетенції членів колегії честі ліцею є подання прохання на ім’я начальника ліцею про такі види заохочень: оголошення подяки, нагородження грамотою, нагородження фотографією біля розгорнутого прапора, нагородження цінним подарунком, зняття раніше накладеної догани, занесення в Книгу Пошани ліцею.

Колегія честі ліцею також має право вказати на недотримання вимог (з їх конкретизацією) Кодексу честі ліцеїста, оголосити товариське попередження, оголосити громадське стягнення, оголосити громадську догану, порушити прохання про зміну службового становища ( пониження на посаді, в званні, відрахування з ліцею).