Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

     
Для прийому документів вступників створюється приймальна комісія, яка організовує приймання особових справ, як правило, в період з 1 березня по 19 липня  2018 р. В окремих випадках, з дозволу Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, приймання документів може бути продовженим.

Приймальна комісія  вивчає особові справи і, за результатами вивчення, складає соціальну картку вступника (додаток 1) та списки вступників                  (додаток 2).

     Списки вступників, підписані головою комісії, виносяться на розгляд приймальної комісії. Приймальна комісія приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань, про що складається протокол приймальної комісії.

      Випускники, які допущені до випробувань, видається картка вступника (додаток 3), яка є перепусткою на кожне зі вступних випробувань.

Для вступу до ліцею батьками або особами, які їх замінюють, подаються наступні документи :

− заява дитини на ім’я директора школи-інтернату-ліцею про бажання навчатися в  ліцеї;

           - заява-погодження батьків або осіб, які їх заміняють, про участь дитини       

у  конкурсі;

−      автобіографія;

−      характеристика із загальноосвітнього навчального закладу, завірена

його директором;

−      копія свідоцтва про народження;

−      паспорт;

−      копія ідентифікаційного коду;

−      довідка про пільги (якщо такі є);

−      копія табеля про успішність для вступу у 8 клас;

−      копія свідоцтва про базову загальну середню освіту з копією додатка до нього для вступу у 10 клас;

−      довідка про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 3);

−      довідка з МВС про відсутність фіксації перебування на обліку;

−      сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

−      медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

−      4 фотокартки 3´4 см без головного убору;

−  довідка про стан здоров’я (форма № 086-у);

−  довідку про зроблені щеплення (ф-63);

−      довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-о), до якої додаються:

ü довідка про профілактичні щеплення;

ü довідка про групу крові;

ü дані про флюорографію органів грудної клітини (з 15 років);

ü електрокардіограма;

ü R-знімок придаткових пазух носа з описом рентгенолога;

ü R-знімок стоп з описом рентгенолога.

−      дві папки - швидкозшивачі, конверт із зворотною адресою.

Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту для вступу у 10 клас та оригінал табелю про закінчення 7 класу, свідоцтва про народження або паспорт (з 14 років), амбулаторна медична книжка подаються при прибутті до ліцею, для складання вступних випробувань .

Документи подаються до комісії з прийому документів особисто або поштою (електронною поштою) в період з 1 березня по 19 липня (крім неділі та святкових днів) за адресою: 68601, м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська,7 Блок «Б» 3 поверх, КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» або на електрону адресу izm_vm_litsey@ukr.net.

Вступники, які мають пільги та переваги під час вступу до Ліцею, або зараховуються за окремим конкурсом, повинні подати нотаріально завірені документи, що підтверджують їх пільги та переваги.

Також можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності вступника й відображають їх навчальні, спортивні та творчі досягнення.

Прибуття для здачі вступних випробувань проводиться за письмовим викликом, підписаним директором Ліцею.

Житлом і харчуванням на період вступних випробувань вступники не забезпечуються.

Для проведення конкурсних вступних випробувань у ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Ліцею. У наказі визначається організація та порядок проведення конкурсних вступних випробувань.

До складу приймальної комісії включаються:

Голова комісії;

заступник директора Ліцею;

командири рот;

педагогічні;

медичні працівники;

практичні психолог та соціолог.

Головою приймальної комісії є директор закладу.

На приймальну комісію покладається:

- оповіщення через засоби масової інформації про Правила прийому до ліцею;

- допуск вступників до вступних випробувань;

- організація й проведення медичного огляду та вступних випробувань;

- прийняття рішення щодо зарахування до ліцею.

Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, оцінювання рівня фізичної підготовленості створюються предметні комісії, до складу яких включаються вчителі закладу.

Для проведення медичного огляду створюється лікарська комісія, до складу якої включаються лікарі закладу та лікарська комісія Ізмаїльського об’єднаного військового комісаріату.

Для проведення психологічного відбору створюється комісія, до складу якої включається практичний психолог.

Склад комісій затверджується наказом директора закладу.

 

Організація вступних випробувань

Вступні випробування до ліцею проводяться з 12 липня по 10 серпня поточного року

Прийом здійснюється за результатами фахових вступних випробувань:

а)  медичного огляду;

б) професійного психологічного відбору;

в) оцінювання рівня фізичної підготовленості (підтягування на перекладині, біг 100 метрів, біг 1000 метрів, для дівчат віджимання від полу). Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.

г)  вступних випробувань із загальноосвітніх предметів:

математика – письмово або тестування на комп’ютері;

українська мова – диктант або тестування на комп’ютері;

іноземна мова – письмо або тестування на комп’ютері.

Розклад вступних випробувань затверджується директором Ліцею не пізніше ніж за 10 днів до початку вступних випробувань.

У розкладі вказуються дні проведення медичного огляду, професійного психологічного відбору, оцінки рівня фізичної підготовленості та вступних випробувань із загальноосвітніх предметів.

Перерва між випробуваннями із загальноосвітніх предметів повинна бути не менше двох діб.

Вступники, які не здали хоча б один з видів вступних випробувань або не пройшли медичний огляд, за рішенням приймальної комісії, до подальших випробувань не допускаються.

При отриманні вступниками оцінки низького рівня (1,2,3) повторне складання випробування не дозволяється.

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів мають відповідати навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів розробляються директором Ліцею за погодженням з управлінням освіти і науки й видаються голові приймальної комісії в запечатаному конверті з розрахунку один конверт на одне випробування та до початку випробувань зберігаються в нього.

Конверт розкривається головою приймальної комісії за одну годину до початку випробування в присутності всіх членів предметної комісії, про що складається акт (додаток 4).

Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених діючим наказом Міністерства освіти і науки України та вимог інструктивних-методичних листів Міністерства освіти і науки України про порядок проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у поточному навчальному році.

Медичний огляд вступників проводить лікарська комісія, до складу якої включаються лікарі закладу та лікарі відповідних військово-медичних закладів згідно до вимог наказу Міністра оборони України від 14.08.2008                    № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за                          № 1109/15800.

Професійний психологічний відбір кандидатів проводиться у відповідності до Методичних рекомендацій щодо проведення професійного психологічного відбору кандидатів до військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, розроблених Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи, затверджених директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України 17.05.2008.

Оцінювання рівня фізичної підготовленості проводиться за результатами виконання нормативів з підтягування (для дівчат віджимання від підлоги), бігу на 100 метрів, 1500 метрів (для вступників до 10 класу), 1000 метрів (для вступників до 8 класу).

Залік з оцінювання фізичної підготовленості виставляється в разі виконання всіх встановлених нормативів на рівні не нижчому, чим визначено Правилами (додаток 5).

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для проведення вступних випробувань, за декількома варіантами, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються відповідними методичними комісіями вчителів Ліцею (за необхідності із залученням вчителів інших загальноосвітніх навчальних закладів) та затверджуються начальником Ліцею.

Для проведення вступних випробувань тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) знаходяться у голови приймальної комісії в запечатаних конвертах, один з яких розкривається головою приймальної комісії за одну годину до початку іспиту у присутності всіх членів предметної комісії та представників від груп абітурієнтів, про що складається відповідний акт (додаток 6). Відкритий конверт із завданнями зберігається у голови  приймальної комісії до початку кожного з випробувань.

Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених діючим наказом Міністерства освіти і науки України та вимог інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про порядок проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у поточному навчальному році (іноземна мова складається письмово (або у вигляді тестування), без розділу “Говоріння”).

Для організації вступних випробувань вступники розподіляються по групах, чисельністю не більше 30 чоловік. Старшим групи призначається офіцер Ліцею.

хвилин до початку вступного випробування вступники прибувають до приміщення (місця), визначеного для його проведення, маючи при собі картку вступника (додаток 7) та необхідне приладдя для здачі випробування. Їм оголошується порядок проведення випробування.

У приміщення, що визначені для проведення випробувань, допускаються лише вступники, члени предметних комісій, які проводять випробування, голова й заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули для перевірки та контролю ходу прийому до ліцею.

Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів вступникам видається папір зі штампом Ліцею із закріпленим на ньому титульним ярликом. Кожен вступник заповнює титульний ярлик. Уся письмова робота (як у чистовому, так і чорновому варіанті) виконується синіми або фіолетовими чорнилами (пастою). Робити які б то не було помітки чи позначки на роботах не дозволяється.

На вступному випробуванні з математики видається картка-завдання.

Для письмового випробування з математики для вступників до 10 класу відводиться 150 хвилин, до 8 класу відводиться 135 хвилин, з  української мови та іноземної мови – 1 (одна) астрономічна година (60 хвилин). Час визначається з моменту закінчення оформлення титульного ярлика та отримання картки-завдання.

Після виконання письмової роботи або закінчення часу, що надається для її проведення, роботи здаються членам предметної комісії та відразу ж передаються голові приймальної комісії. У разі тестування на комп’ютері результати випробування фіксуються та заносяться до протоколу, який підписується членами предметної комісії.

Роботи кодуються й повертаються для перевірки членам предметної комісії без титульного ярлика. Під час перевірки титульні ярлики зберігаються у сейфі голови приймальної комісії.

У разі проведення вступного випробування, як тестування на комп’ютері, вступник отримує чернетку зі штампом ліцею та виконує завдання після проведення окремого інструктажу.

Оцінювання вступних випробувань із загальноосвітніх предметів здійснюється у відповідності до Критеріїв та методики оцінювання вступних випробувань (із загальноосвітніх предметів) до КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» (додатки 8,9).

Оцінка результату випробування виставляється на першій сторінці чистового листа роботи та завіряється підписом члена предметної комісії, який здійснював перевірку.

Робота, яка оцінена оцінкою низького рівня (1-5 бали), повторно перевіряється головою предметної комісії й завіряється його підписом.

Виправлення оцінок, помилково проставлених, допускається лише з відома   голови приймальної комісії й  оформлюється протоколом.

Після перевірки письмові роботи повертаються голові приймальної комісії для дешифрування.

Письмові роботи вступників із загальноосвітніх предметів зберігаються в ліцеї протягом року в місці, визначеному директором Ліцею, після чого знищуються в установленому порядку.

Результати вступних випробувань оформлюються протоколами відповідних предметних комісій (додаток 10) і зберігаються у порядку визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008               № 845,  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України 14.10.2008 за                     № 974/15665.

Результати оцінювання рівня фізичної підготовки оголошуються в той самий день, результати решти вступних випробувань – не пізніше ніж через три дні після його проведення.

Вступники, які через поважні причини не приступили до складання вступних випробувань, зобов’язані подати до приймальної комісії підтверджуючі документи у встановленому законодавством порядку до оголошення результатів вступних випробувань, на підставі яких їм надається право складати випробування, термін проведення яких визначає голова приймальної комісії.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються, і з числа вступників виключаються наказом директора Ліцею.

Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку під час вступних іспитів, встановлених у ліцеї, до складання вступних випробувань не допускаються, і з числа вступників виключаються наказом директора Ліцею.

Якщо вступники, їх батьки або особи які їх замінюють, не згодні з результатами оцінювання вступного випробування, вони можуть звернутися до апеляційної комісії в день оголошення результатів оцінювання. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом директора Ліцею.

Відповідне рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом і підписується головою апеляційної комісії.

Під час складання вступних випробувань вступникам забороняється заносити в аудиторію та використовувати мобільні телефони, ноутбуки, планшети та інші технічні засоби інформації. Вступники, які порушили вимоги цього пункту, до складання вступних випробувань не допускаються і виключаються з числа абітурієнтів наказом начальника Ліцею.

 

Порядок зарахування до закладу

 

За результатами вступних випробувань складається загальний рейтинговий список. Вступники, які позитивно склали вступні випробування, пройшли медичний огляд та професійний психологічний відбір, на конкурсній основі зараховуються до ліцею наказом директора Ліцею на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.

Поза конкурсом  зараховуються:

-  діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

-  діти військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок отриманих ран чи при виконанні службових обов’язків, можуть зараховуватися до ліцею протягом всього навчального року.

За окремим конкурсом (до 50-ти % від чисельності набору) можуть зараховуватися:

-  переможці ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських шкільних олімпіад з базових предметів;

-  діти військовослужбовців та військовослужбовців-учасників антитерористичної операції;

-  діти з тимчасово окупованих територій (АР Крим, Луганська та Донецька області);

-  діти, батьки яких проживають у зоні проведення антитерористичної операції;

-  діти-переселенців із зони проведення антитерористичної операції та з тимчасово окупованих територій (АР Крим, Луганська та Донецька області);

-  діти, у яких немає одного з батьків;

-  діти з багатодітних сімей;

-  діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

-  обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями міжнародних та всеукраїнський пісенних, мистецьких, танцювальних конкурсів, спортивних змагань.

-  діти військовослужбовців Збройних Сил України.

Якщо вступники, їх батьки або особи які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається апеляційною комісією протягом трьох днів після її подання. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, який створює свою апеляційну комісію, чиє рішення є остаточним.

З числа вступників, які не зараховані до ліцею за результатами конкурсу, формується, відповідно до їх рейтингу, резерв вступників до ліцею в кількості 10-ти відсотків чисельності набору. Зазначені вступники мають переважне право на зарахування до ліцею протягом навчального року за наявності вільних місць для навчання. Рішення про їх зарахування приймається педагогічною радою закладу.

Вступники, які зараховані до ліцею, але не приступили до занять протягом 10-ти днів від їх початку без поважних причин, відраховуються з ліцею. На звільнені місця, за рішенням педагогічної ради, проводиться додаткове зарахування з числа резерву за рейтингом.

 

Контроль за проведенням конкурсу

 

Директор КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей» несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

Контроль за організацією та проведенням конкурсу, за його результатами, порядком зарахування дітей до військово-морського ліцею комунального закладу «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» здійснює Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації.

При порушенні ліцеєм комунального закладу «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат-військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Правил конкурсного приймання, рішенням Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації результати конкурсу визнаються не дійсними. У такому разі Департамент освіти і науки Одеської облдержадміністрації організовує та проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

ТАБЛИЦЯ

критеріїв оцінювання рівня фізичної підготовленості юнаків

 

Нормативи

Для вступників

до 8-го класу

Для вступників

до 10-го класу

залік

не залік

залік

не залік

Підтягування (раз)

5 і більше

 

менше 5

 

8 і більше

 

менше 8

 

Біг 100 метрів (сек.)

10,4 і менше

більше 10,4

9,8і менше

більше 9,8

Біг 1000 метрів (хв., сек.)

5,0 і менше

більше 5,0

-

-

Біг 1500 метрів (хв., сек.)

-

-

7,0 і менше

більше 7,0

 

 

ТАБЛИЦЯ

критеріїв оцінювання рівня фізичної підготовленості дівчат

 

Нормативи

Для вступників

до 8-го класу

Для вступників

до 10-го класу

залік

залік

залік

не залік

Віджимання від підлоги (разів)

7 і більше

 

менше 7

 

7 і більше

 

менше 7

 

Біг 100 метрів (сек.)

17,5 і менше

більше 17,5

17,5 і менше

більше 17,5

Біг 1000 метрів (хв., сек.)

4,55 і менше

більше 4,55

-

-

Біг 1500 метрів (хв., сек.)

-

-

7,5 і менше

більше 7,5